emb

เกี่ยวกับเรา
เราเป็นบริษัทที่ดำเนินงานทาง ด้านวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง จำหน่ายเครื่องมือ สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมครบวงจร รวมทั้งให้บริการออกแบบ และจัดสร้างต้น แบบ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของท่าน ด้วยประสบการณ์ของทีมงานกว่า 15 ปี และผลงาน ต่างๆมากมาย ครอบคลุมด้านต่างๆเช่น High Speed Digital, Analog Signal Conditioning, Low Noise Amplifier, Wireless Data Communication, Embedded และ Firmware Development รวมทั้งการพัฒนาให้ เป็นระบบเพื่อ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น ระบบตรวจวัดระยะไกล (Telemetering) สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ, คุณภาพอากาศ ข้อมูลการตรวจวัด จะรวบ รวมเข้าในฐานข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ท เป็นต้น
บริษัทตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญจากด้าน คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (NECTEC), ทางด้านไบโอเทคโนโลยี (BIOTEC) ทาง ด้านวัสดุศาสตร์ (MTEC) และด้านนาโนโทโนโลยี (NANOTEC) และพร้อม ด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย คุณภาพสูง จากหน่วยงานต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นบริการของหน่วยงาน ภาครัฐสำหรับให้ความสนับสนุน ภาคเอกชนทั้งจากภายใน และภาย นอกอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ผลัก ด้นให้เกิดการสร้างสินค้าขึ้นมาเอง ทีมวิศวกรของบริษัท ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยพร้อมที่จะถ่ายทอดงานวิจัย ไปสู่ ภาคการผลิตและการตลาดในทันที
ด้วยเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนจาก ภาครัฐบาลภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ และทีมงานของ บริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีทำให้บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด พร้อมใน การให้บริการ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้งานกับงาน ของท่าน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการ และรวดเร็วทันกับการแข่งขันทาง ธุรกิจได้อย่างดี


บริษัทมีความพร้อมและให้บริการในด้านต่างๆดังนี้
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
บริการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Product Prototyping)
บริการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Analog Circuit, High Speed Digital Circuit และ RF Circuit
บริการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Wiring Board Layout)
บริการทำต้นแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Wiring Board Fabrication) ทุกประเภท (PTH, Multi Layer, FlexCircuit etc.)
บริการจัดสร้างบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Board Circuit) โดยเฉพาะจำนวนน้อย สำหรับงานวิจัยพัฒนา
บริการฝึกอบรมบุคคลากร (Training) ด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์และเอ็มเบ็ดเด็ด


สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีจำหน่ายมีดังนี้
ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (EDA Tools)
ซอฟต์แวร์ช่วยการผลิตทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA Tools)
ซอฟต์แวร์ช่วยการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PWB Tools)
ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบเอ็มเบ็ดเด็ด (Embedded Development Tools)
ผลิตภัณฑ์ตรวจวัดระยะไกล
สถานีตรวจวัดอากาศระยะไกล, สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะไกล


สถานที่ติดต่อบริษัท
บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด
131 อาคารกลุ่มนวตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7920
โทรสาร 0-2564-7919


We are the company located in Thailand has a business cover reseach and development services in electronics and embedded products. We provide design, engineering and prototyping to our customer with 15 years experience of our engineering team. Our experience and the past projects range from high speed digital design, analog signal conditioning circuit design,low noise amplifier design, wireless data communication, embedded and firmware development. We also provide integration of embedded devices with IT technology, i.e. the remote telemetering system for particular application such as water quality monitoring system, meteorology monitoring system. The remote embedded devices communicate with database engine to collect the information in the database server for easy access from web browser. We are located in Thailand Science Park, the hi-tech and innovative cluster of people and national center of excellence in computer and electronics (NECTEC), bio-technology (BIOTEC), material technology (MTEC) and nano-technology (NANOTEC). Those national centers work under NSTDA, the ministry of science and technology under goverment budget. To get more information, please visit www.nstra.or.th. We can easily access high quality people and high precision instruments which are the direction of national center to provide services to local company in the industry. We also provide services to those national center too.
From those above we can provide the following services to customer.

Product Design service.
Product Prototyping service.
The circuit design service cover Analog Circuit, High Speed Digital Circuit and RF Circuit.
Printed Wiring Board (PWB) Layout or Printed Circuit Board (PCB) Layout service.
Printed Wiring Board (PWB) or PCB Fabrication ie. PTH, Multi Layer, FlexCircuit etc.
Printed Board Circuit Assembly (PCBA) service in small volume for R&D.
Training service cover circuit design and embedded design.
We also provide software solution to customer.
Embedded Development Tools
Electronics Design Automation Tools
PCBA Tools
PWB Tools
Embedded Technology Co.,Ltd.
131 Innovative Cluster Building I, Thailand Science Park
Tambon Klong-Neung, Ampur Klong-Luang
Patumtani Province 12120
THAILAND
Tel: +66-2564-7920
Fax: +66-2564-7919
Mobile: +66-1636-3234
email: sales@embedded-th.com